سی او بی CLU028-1202C4 مدل استاندارد سیتیزن

سی او بی ال ای دی سیتیزن، مدل CLU028-1202C4
این COB LED ها محصول Citizen بوده و مناسب مصارف روشنایی عمومی هستند.

سی او بی CLU028-1203C4 مدل استاندارد سیتیزن

سی او بی ال ای دی سیتیزن، مدل CLU028-1203C4
این COB LED ها محصول Citizen بوده و مناسب مصارف روشنایی عمومی هستند.

سی او بی CLU028-1204C4 مدل استاندارد سیتیزن

سی او بی ال ای دی سیتیزن، مدل CLU028-1204C4
این COB LED ها محصول Citizen بوده و مناسب مصارف روشنایی عمومی هستند.

سی او بی CLU038-1205C4 مدل استاندارد سیتیزن

سی او بی ال ای دی سیتیزن، مدل CLU038-1205C4
این COB LED ها محصول Citizen بوده و مناسب مصارف روشنایی عمومی هستند.

سی او بی CLU038-1206C4 مدل استاندارد سیتیزن

سی او بی ال ای دی سیتیزن، مدل CLU038-1206C4
این COB LED ها محصول Citizen بوده و مناسب مصارف روشنایی عمومی هستند.

سی او بی CLU038-1208C4 مدل استاندارد سیتیزن

سی او بی ال ای دی سیتیزن، مدل CLU038-1208C4
این COB LED ها محصول Citizen بوده و مناسب مصارف روشنایی عمومی هستند.

سی او بی CLU038-1210C4 مدل استاندارد سیتیزن

سی او بی ال ای دی سیتیزن، مدل CLU038-1210C4
این COB LED ها محصول Citizen بوده و مناسب مصارف روشنایی عمومی هستند.

سی او بی CLU048-1211C4 مدل استاندارد سیتیزن

سی او بی ال ای دی سیتیزن، مدل CLU048-1212C4
این COB LED ها محصول Citizen بوده و مناسب مصارف روشنایی عمومی هستند.

سی او بی CLU048-1212C4 مدل استاندارد سیتیزن

سی او بی ال ای دی سیتیزن، مدل CLU048-1212C4
این COB LED ها محصول Citizen بوده و مناسب مصارف روشنایی عمومی هستند.