PPF ، شار فوتوسنتتیک فوتونی

سی او بی ال ای دی های رشد گیاه توت فرنگی COB LED Strawberry Grow Light

PPF یا شار فوتوسنتتیک فوتونی، مجموع مقدار نور در ناحیه PAR است، که  توسط منبع نور در هر ثانیه تولید می شود. پس PPF  نشان می دهد مقدار فوتون های فعالی که به صورت فوتوسنتتیکال به وسیله سیستم نوری در هر ثانیه گسیل می شود، بر مبنای μmol/second میکرومول بر ثانیه چه مقدار است. در واقع هر کدام از فوتون ها هستند که پس از جذب توسط کلروفیل ، بتاکاروتن و دیگر مواد فوتوسنتز کننده گیاه باعث انجام عمل فتوسنتز می گردند.

شما می تونید بر اساس PPF یک منبع نور رشد گیاه، برای یک مساحت خاص تخمین بزنید یا محاسبه کنید که چه تعداد لامپ نیازخواهید داشت تا  به سطح نور الزامی بر روی گیاهان برسید.

به عنوان مثال یک پرورش دهنده توت فرنگی را در نظر بگیرید که قصد دارد کاشت زمستانه با سطح نور 200  µmol/sm² (میکرومول بر روی ثانیه متر مربع) انجام دهد، با فرض 8 متر طول و 5 متر  عرض ، هر فضای رشد 40 متر مربع خواهد بود. پس ما نیاز مند 40m² ضربدر 200µmol/sm² برابر با 8000 میکرومول برثانیه نور برای این محدوده هستیم. اگر یک منبع نور LED  پرورش گیاه ، PPF ی برابر با 2000 میکرومول بر ثانیه تولید کند، ما نیازمند 4 لامپ به ازای هر ناحیه رشد گیاه خواهیم بود.

البته PPF نشان دهنده این نیست که چه مقدر از نور محاسبه شده بر روی گیاه یا هر سطح دیگری تابیده می شود. لذا در نظر داشته باشید که لامپ هایی با PPF یکسان، به یک اندازه در رساندن نور به محصولات کشاورزی موثر نیستند. همچنین PFF بیانگر این نیست که اسپکتروم نور و طول موج فوتون این فوتون ها چیست، چرا که جذب نور و فوتوسنتز گیاه برای تمام طول موج ها به یک مقدار نیست و می تواند بسیار متفاوت باشد.

نکته : شارنوری تعریف شده در مهندسی روشنایی، ارتباط مستقیمی با شار فوتوسنتزیک فوتونی PPF ندارد.