نوشته‌ها

CRI R9 چیست؟

CRI R9 یک شاخصه رنگنمایی توسعه یافته است که کمک می کند در خصوص کیفیت رنگنمایی یک منبع نور ، خصوصا در ارتباط با رنگ های قرمز نظر بدهیم.